Speerpunten ZVV

Onze speerpunten zijn basisprincipes en daarmee niet onderhandelbaar! Zij vormen de kernwaarden van de partij en zijn leidend voor het handelen van raadsleden en bestuurders.

  • Voor de kiezers maken deze speerpunten duidelijk wat zij van de door hen gekozen raadsleden en bestuurders kunnen verwachten
  • Voor andere partijen is duidelijk welke voorwaarden door ZVV zullen worden gesteld bij samenwerking en/of instemming met voorgenomen beleid.

Luisteren is meer dan horen

ZVV wil luisteren naar de inwoners om te begrijpen. Niet eenmalig, maar permanent. Voor het nemen van beslissingen met belanghebbenden (inwoners, dorpsraden en wijkplatforms) spreken over wat noodzakelijk en haalbaar is. Pas als we het daar over eens zijn aan oplossing of realisatie werken. Dat voorkomt conflicten, bezwaren en negatieve energie. We kunnen zo onnodige kosten vermijden. 

ZVV wil luisteren in plaats van horen. Kritisch, maar met een open instelling. Wij zijn bereid onze mening aan te passen om democratische samenwerking te bevorderen en maken daar geen geheim van. Geen verborgen agenda’s, maar open en eerlijke discussie.  

ZVV wil dat luisteren in plaats van horen standaard wordt in de werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Iedere medewerker moet ervan overtuigd zijn dat de inwoners van de gemeente centraal staan bij hun dagelijks werk, zodat luisteren naar de inwoner noodzaak is in plaats van een plicht!

Zakelijk en doeltreffend

ZVV wil dat het gemeentebestuur zakelijk en doeltreffend is. Geen omslachtig gepraat maar een duidelijk doel voor handelen. Vooraf moet vaststaan waarom we iets gaan doen en wat we willen bereiken. Het handelen van het gemeentebestuur moet meetbaar zijn. 

ZVV vindt dat er zoveel mogelijk projectmatig gewerkt moet worden; “voordenken” in plaats van “nadenken”. Eerst moet een plan worden gemaakt, dan gekeken wat het kost, hoelang het duurt en wat we willen bereiken. Duidelijk, helder, meetbaar controleerbaar. 

Gemiddeld 90% van het gemeentelijke budget gaat op aan wettelijk voorgeschreven werkzaamheden, 10% aan eigen beleid. 

Zakelijk en doeltreffend betekent dat ZVV de thema’s kent waarover zij mee kan beslissen. 

ZVV laat zien wie waarvoor verantwoordelijk is bij het indienen van plannen en de uitvoering daarvan. We zorgen voor goede relaties maar voorkomen politiek gekonkel en handjeklap.

Zakelijk en doeltreffend betekent ook dat je verantwoordelijkheid durft te nemen of te delen met belanghebbende inwoners.

Met passie en gezond verstand

ZVV verliest niet uit het oog dat we binnen de gemeente ook te maken hebben met emotie en met passie voor het bereiken van een betere woon- en werkomgeving. Gewoon omdat het beter moet, dus ook met gezond verstand. ZVV gaat niet mee in vreemde constructies of afspraken. Denk en doe zoals je dat thuis ook doet. 

ZVV vindt dat de wethouders met gezond verstand benoemd moeten worden. Op grond van het werk dat moet gebeuren en niet, klakkeloos, op grond van de politieke partij waarvan zij lid zijn. Kwaliteiten gaan voor politieke kleur en verkiezingsuitslag. Gemeentepolitiek kent geen politieke kleuren, gemeentepolitiek is passie voor je woon- en werkomgeving en gezond verstand. Dat moeten bestuurders hebben en uitstralen.

Verantwoorde risico’s

ZVV vindt dat gezond verstand gebruiken ook geldt bij het aangaan van risico’s door het gemeentebestuur. Geen zaken op je hals halen die je niet kunt overzien. Duidelijk en meetbaar vaststellen wat we willen en wat het ons waard is. Geen contracten sluiten met open einden, geen afspraken zonder duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

ZVV vindt dat risico’s gedragen moeten worden door diegenen die invloed hebben op het risico. Risico’s op grond van landelijke politiek horen niet bij het gemeentebestuur en die willen we dus ook niet lopen. De bedrijfsvoering van de gemeente voor bestaand beleid mag niet worden bekostigd met lastenverhogingen voor de burger, dat doet “Den Haag” al genoeg. Wij gaan het beleid met inwoners bepalen en met elkaar vaststellen hoe we dat betalen met het geld dat we beschikbaar hebben. We kunnen niet meer doen dan we uit onze portemonnee kunnen betalen, net zoals bij ons allen thuis.