Privacy verklaring Zaltbommel Veranderen met Visie (ZVV)

ZVV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ZVV verwerkt

ZVV maakt gebruik van uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ZVV heeft verstrekt in verband met uw lidmaatschap of naar aanleiding van incidenteel contact met de vereniging Zaltbommel Veranderen met Visie. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die eventueel worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Betaalgegevens (alleen voor leden-contributie)

Met welk doel verwerkt ZVV persoonsgegevens?

ZVV gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Ledenadministratie: (ledenlijst bijhouden en lidmaatschap-contributie innen)
  • Verzenden van informatie over de partij (uitnodigingen voor vergaderingen, versturen van verenigingsnieuws en verkiezingsinformatie)

De website van ZVV verzamelt geen identiteitsgegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens

Bij alle handelingen van ZVV waar identiteitsgegevens mee gemoeid zijn is een bestuurslid van ZVV betrokken. Er zijn geen geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

ZVV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, worden persoonsgegevens na uiterlijk 2 jaar verwijderd uit de ZVV administratie. Als in twee opvolgende jaren geen contributie is betaald, wordt dit beschouwd als een opzegging en worden eveneens de gegevens na die twee jaar definitief verwijderd uit de ZVV administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

ZVV verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. ZVV zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. Uitzondering hierop is het openbaar maken van contactgegevens van respectievelijk wethouder(s), fractieleden, burgerleden, bestuursleden en andere functiehouders binnen de vereniging (zoals fractiesecretaris en campagneleider) die uit hoofde van hun functie bereikbaar moeten zijn voor het publiek. Het aanvaarden van die functie impliceert voor betrokkenen een akkoordverklaring met de bekendmaking van contactgegevens.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ZVV, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt. ZVV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

ZVV gebruikt geen technische en functionele cookies. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZVV en hebt u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ZVV een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens – die ZVV van u heeft – naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zvvzaltbommel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt ZVV u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart/onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. ZVV reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ZVV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd door ZVV

ZVV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zvvzaltbommel.nl t.a.v. het bestuur.