ZVV, omdat u hier woont!

Kernpunten van verkiezingsprogramma
2018-2022 Zaltbommel Veranderen met Visie (ZVV)

Zaltbommel is een koersvaste gemeente

U staat er vast niet elke dag bij stil maar elke keer als u de deur uitgaat, komt u de gemeente tegen. Het lijkt een vanzelfsprekende zaak en ZVV vindt dat dat vooral zo moet blijven.

ZVV is de enige lokale partij in de gemeente Zaltbommel die, onafhankelijk van de onzekere landelijke politiek, haar werk doet. De zakelijke aanpak waar ZVV voor staat is altijd gericht op de verantwoorde besteding van uw belastinggeld als het gaat om:

  • Prettig wonen: een fijne woonomgeving draagt bij aan geluk.
  • Met plezier werken: bij werkgevers die hier graag gevestigd zijn.
  • Aantrekkelijke vrije tijdsbesteding: cultuur, sport en amusement voor iedereen.
  • Menswaardig welzijn: goede zorg is meer dan eten, drinken en slapen. Het doel moet zijn dat zorgvragers een volwaardig leven kunnen leiden.
  • Persoonlijke ontwikkeling: goed onderwijs is de basis om later voor jezelf te kunnen zorgen.
  • Veilige leefomgeving: afdoende bescherming tegen criminaliteit en “gevaarlijk” verkeer.

Wat wil ZVV veranderen in de periode 2018-2022?

Samen werken of samen gaan met Maasdriel

ZVV is van mening dat samenwerking met Maasdriel voordelen kan bieden maar er is nu absoluut geen noodzaak om samen te gaan. Als het daar wel over gaat, moet de afweging tussen kansen en bedreigingen die inwoners voor ogen hebben leidend zijn en niet de veel gehoorde vooroordelen.

Dienstverlening gemeente kan beter!

ZVV krijgt signalen over onnodige bureaucratie of een afwijzende opstelling van de gemeente op verzoeken van inwoners over – gewone – dingen. ZVV wil “mystery inwoners” inzetten om de ernst van die signalen te kennen en  vervolgens verbeteringen aan te brengen in het optreden van medewerkers. Zo nodig ook de werkwijze, het proces, aanpassen.

Provincie negeren als dat nodig is!

ZVV verwacht van de Provincie meedenken in plaats van vasthouden aan regeltjes of politieke winst, denk aan voorbeelden als locatie windmolens of  inrichting bedrijventerreinen. Lukt die samenwerking niet dan kiest ZVV voor een eigen weg, ook als die hogerop bevochten moet worden.

Geld moet rollen maar dan wel de goede kant op!

ZVV stelt: ”niet meer uitgeven dan je te besteden hebt en dat zo houden”. Die principiële aanpak heeft, onder leiding van de ZVV wethouder, geleid tot het   financieel weerbaar maken van de gemeente. Lasten van gemeentelijke heffingen mogen niet meer stijgen dan het inflatiepercentage. Als er geld over is moet dat terugvloeien naar de inwoners in de vorm van lastenverlichting.

Ontwikkelplannen maken voor de dorpen van Zaltbommel tot 2030

ZVV wil samen met inwoners van de  dorpskernen in de gemeente een lange termijn visie ontwikkelen om prettig wonen en alles wat daarbij hoort aan voorzieningen,  in stand te houden. Voorbeeld: wat voor een dorp moet Aalst of Brakel zijn in 2030 en wat moet er op korte termijn gebeuren om dat doel te bereiken? Hier ligt ook een belangrijke taak voor de dorpsraden.

Wonen is belangrijker dan parkeren!

ZVV wil parkeerbeleid in de binnenstad opnieuw op de agenda zetten. Woon- en wandelkwaliteit komen op de eerste plaats en het aantal beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers is een resultaat van wat er aan ruimte overblijft, niet andersom.

Bouwen naar behoefte blijft prioriteit!

Groeien is geen vooropgestelde doelstelling van de gemeente Zaltbommel en daarom moet ingezet worden op de natuurlijke aanwas (jonge starters) en speciale doelgroepen (bijv. ouderen). De gemeente moet een dwingende rol kunnen spelen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Werkgevers moeten zorgen voor huisvesting van seizoenwerkers!

ZVV gaat ervan uit dat de seizoenwerkers zelf geen probleem hebben met het wonen bij het werk, zij komen immers voor dat werk naar Nederland. Hier ligt geen “omgevingstaak” voor de gemeente, anders dan het faciliteren van werkgevers om seizoenwerkers tijdelijk op eigen terrein te kunnen huisvesten.

Energietransitie op gang brengen: geen symboliek wel resultaat!

ZVV is natuurlijk voorstander van opwekken van duurzame energie. ZVV is tegenstander van symbolische projecten die de woonomgeving van inwoners verpesten. De gemeente moet plaatsing van zonnepanelen door bedrijven en particulieren stimuleren. De gemeente moet daarnaast bedrijven en organisaties die willen investeren in alternatieve energiebronnen (zon, wind en water) bij elkaar brengen om kennis te delen en samenwerking te stimuleren. Inwoners die niet beschikken over een eigen woning moeten  toch een bijdrage kunnen  leveren als zij dat willen.

Plan Buitenstad realiseren!

De keuze van ZVV is om wonen met basisvoorzieningen centraal te stellen zoals dat eerder vastgesteld is in de stedenbouwkundige uitgangspunten van het project. De grondeigenaren moeten nu met concrete en aantoonbaar haalbare plannen komen.

Crisis voorbij nu kansen benutten!

In de gemeente Zaltbommel is de vraag naar werknemers in zogenaamde “doe-beroepen” (vakmensen op MBO niveau) groot. Dat moet de inzet zijn voor stimuleringsbeleid vanuit de gemeente, gericht op meer leer/werkplekken en stages bij de vele MKB bedrijven in de regio.

Waarvoor hebben wij angst?

Uit onderzoek in de gemeente Zaltbommel (Leefbaarheids-monitor 2016) blijkt dat onvoldoende politietoezicht en verkeersonveiligheid de meest kritieke factoren zijn. Het gevoel van onvoldoende beschermd zijn tegen criminaliteit en kwetsbaarheid in het verkeer moet plaats maken voor vertrouwen in regelgeving.

Benoemen van gemeentelijke “Jongerenloods”

Succesvol jongerenbeleid van de gemeente komt maar niet uit de verf. ZVV vindt dat jongeren zelf vorm en inhoud moeten kunnen geven aan hun initiatieven zonder hinder van onbelangrijke regeltjes. ZVV wil daarom een één-loket-oplossing realiseren voor jongeren: “de Jongerenloods”, een functionaris die jongeren stimuleert met ideeën te komen en als er plannen zijn, die met een minimum aan ambtelijke rompslomp te faciliteren.

Is onrust over de zorg terecht?

In de media wordt regelmatig ongerustheid gemeld over afbraak van het zorgsysteem; te veel bureaucratie, verkeerde oordelen, te lange wachtlijsten, te veel leunen op mantelzorg en te weinig tijd voor sociale contacten. In Zaltbommel is de overgang van zorgtaken naar de gemeente geslaagd. ZVV wil daarom samen met andere raadsfracties werk maken van het wegnemen van, door de media aangeprate, ongerustheid.

De nieuwe samenleving biedt kansen

Integratie in de zin van “zij moeten worden zoals wij” is een utopie. De nieuwe realiteit is dat “nieuwkomers” zullen blijven komen en we samen een nieuwe gemeenschap vormen. Volgens ZVV is het de taak van de gemeente om als neutrale uitvoerder van beleid, nieuwkomers vanaf dag 1 bij te staan om zo snel mogelijk voor zich zelf te kunnen zorgen.

Download het volledige programma van ZVV