ZVV, omdat je hier woont!

Kernpunten van verkiezingsprogramma
2022-2026 Zaltbommel Veranderen met Visie (ZVV)

Zaltbommel is een koersvaste gemeente

Elke keer als u de deur uitgaat, komt u de gemeente tegen. Het lijkt een vanzelfsprekende zaak en ZVV vindt dat dat vooral zo moet blijven. ZVV is dé lokale politieke partij in de gemeente Zaltbommel zonder banden met de landelijke politiek, niet links-niet rechts en zonder binding met enige levensovertuiging of religie.

Omdat je hier woont!

Deze veelzeggende slogan van ZVV is de titel van het verkiezingsprogramma van ZVV 2022-2026. 
Lokale politiek gaat vooral om jouw directe leef- en woonomgeving en daarom zal ZVV in de komende raadsperiode de volgende kerndoelen nastreven:

  • Prettig wonen: Je voelt je hier thuis! 
  • Met plezier werken: betrokken ondernemingen met een transparant werkend gemeentebestuur 
  • Gezonde vrije tijdsbesteding: betaalbare cultuur- en sportvoorzieningen 
  • Menswaardig welzijn: optimale zelfredzaamheid door passende zorgvoorzieningen 
  • Persoonlijke ontwikkeling: onderwijs gericht op ambitie en toekomstperspectief 
  • Geen angst (=veiligheid): bevordering veiligheid en bestrijding van criminaliteit

Wat wil ZVV veranderen in de periode 2022-2026?

Onderstaande standpunten zetten de toon voor de opstelling van ZVV op de thema’s die de komende raadsperiode aan de orde zullen zijn:

Van kan niet naar kan wel!

ZVV blijft aandringen op een houding van medewerkers van de gemeente waarbij uitgegaan wordt van wat wél kan in plaats van andersom. Dat betekent: Gaan praten met betrokkenen, denken in oplossingen vanuit inwoners.

Financiële onafhankelijkheid schept ruimte

  • Niet meer uitgeven dan je te besteden hebt en dat zo houden.
  • Belastingverhoging nooit meer dan met het inflatiepercentage. Dat is de norm die ZVV aanhoudt. 
  • Kostendekkende maar ook scherpe tarieven voor dienstverlening. 
  • Constante aandacht voor efficiënt projectmatig werken.

De gemeente moet regie nemen in de woningmarkt

ZVV pleit voor actief ingrijpen van de gemeente in het beheer van de woningvoorraad. Dat wil zeggen: beschikbaar maken en toewijzen van huurwoningen aan doelgroepen (starters, jonge gezinnen, senioren etc.). Het financieel bereikbaar maken van woningen vooral voor startende kopers afkomstig uit de gemeente. Starters houden de gemeente leefbaar!

Ecologie en duurzaamheid gaan samen

ZVV vindt dat de kwetsbare natuur in de gemeente op zijn minst moet worden beschermd maar beter nog, versterkt. Bijvoorbeeld door het herstellen van biodiversiteit en beperking van uitstoot van broeikasgassen. Gezonde lucht, water en bodem is voor iedereen belangrijk.

Defensie radar, liever niet

ZVV is tegen de eventuele vestiging van een nieuw radarstation van Defensie zolang er reden tot ongerustheid is over de negatieve invloed van de elektromagnetische straling voor gezondheid van omwonenden en mogelijke hinder voor internetverkeer.

Parkeerregeling in de binnenstad evalueren en aanpassen

Parkeerbeleid in de binnenstad blijft een lastig vraagstuk vanwege  beperkte ruimte en tegengestelde belangen. De huidige regeling wordt in 2022 geëvalueerd. ZVV wil goed luisteren naar ervaringen van parkeerders maar ook van niet parkeerders en zal blijven aandringen op het maken van duidelijke keuzes waarbij veilig lopen prioriteit krijgt.

Energietransitie is landelijke verantwoordelijkheid

ZVV is het eens met deskundige wetenschappers die pleiten voor nationale regie van de landelijke overheid in de energietransitie. ZVV gelooft wel in het principe “doen wat je samen kunt bereiken”. ZVV denkt dan aan het financieel en administratief steunen van hetgeen particulieren en bedrijven kunnen bijdragen aan opwekking van energie en isolatie van huizen en andere gebouwen.

Sporten kan altijd en overal

ZVV wil zich blijven inzetten voor het doorbreken van de planologische impasse rond de voetbalaccommodatie in Brakel. ZVV is blij met het Multicourt voor sporten buiten verenigingsverband in de stad. Nu moet nagegaan worden of er behoefte is aan dezelfde faciliteiten in de dorpen.

Spelen is belangrijk

ZVV pleit voor een beleid van tussentijdse aanpassing van speeltoestellen als blijkt dat jongere doelgroepen dan bedoeld, toch stelselmatig gebruik maken van deze speeltoestellen.

Nieuw cultuurcentrum uiterlijk in 2024 open

De plannen zijn nu concreet dus wil ZVV doorpakken: In 2022 alle voorbereidingstaken afhandelen en in 2023 bouwen zodat het cultuurcentrum uiterlijk 2024 geopend wordt. Het nieuwe cultuurcentrum moet naast buurt- en filmhuis ook de reputatie van de theaterfunctie bij landelijk bekende podiumkunstenaars terugwinnen.

Passende zorg vinden in plaats van zoeken

ZVV is voorstander van de inrichting van zorgpleinen maar wil een stap verder gaan. Zoeken wordt vinden door inzet van zorgcoaches van “vlees en bloed” die concrete maatwerk-zorgpakketten kunnen samenstellen.

WMO, participatie en welzijn zijn verbonden

Iedere inwoner die om gezondheidsredenen niet volwaardig deel kan nemen aan de maatschappij moet een beroep kunnen doen op fysieke ondersteuning die door de gemeente  wordt verzorgd. ZVV ondersteunt het beleid van de gemeente om in te zetten op het vroegtijdig signaleren van zorgvragen om pijnlijke en dure reparatiezorg te voorkomen.

Nieuwkomers, een kansrijk gegeven: vluchtelingen en arbeidsmigranten

ZVV wil graag uitgaan van de kansen die nieuwkomers kunnen bieden. Daar moet het inburgeringsbeleid van de gemeente op ingericht zijn. ZVV is wel bezorgd over het effect van de wisseling van welzijnsinstelling voor begeleiding van statushouders waardoor expertise van onmisbare vrijwilligers verloren kan gaan.

Schoolzwemmen opnieuw invoeren

Nu de gemeente Zaltbommel de beschikking heeft over een  nieuw gemeentelijk zwembad wil ZVV dat onderzocht wordt op welke manier schoolzwemmen in het basisonderwijs ingevoerd kan worden: wat is er voor nodig om dit te organiseren en hoe gaan we dat realiseren?

Misdaad cijfers dalen onrust neemt toe

ZVV maakt zich zorgen over toenemende, vaak drugs-gerelateerde criminaliteit. Ook vanwege de kosten die dit meebrengt voor de gemeentekas en dus inwoners. ZVV heeft, geen kant en klare oplossing voor dit probleem maar dat mag geen reden zijn om de ernst van de situatie te ontkennen.

Vernielingen met jaarwisseling en vuurwerk aan banden

ZVV roept op tot een preventief actieplan om vernielingen tijdens jaarwisselingsnachten te voorkomen in plaats van het gelaten betalen van de herstelkosten. ZVV is voorstander van een gemeentelijke regeling voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband zoals in Bruchem.

Verkeersveiligheid bevorderen

De maximum snelheid op doorgaande wegen is wettelijk  50 km/u maar gemeentes kunnen dat terugbrengen naar 30 km/u. Daar zijn al veel voorbeelden van in Nederland. ZVV vindt dat in de discussie daarover prioriteit moet worden gegeven aan wat noodzakelijk wordt gevonden door de gemeenschap. Omwonenden zijn immers ervaringsdeskundigen en weten waarover het gaat.

Download het volledige of het verkorte programma van ZVV